НОВІ ВИМОГИ ДО РОЗКРИТТЯ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ

6 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»(далі – новий Закон України про запобігання та протидію легалізації доходів), який набрав чинності 28 квітня 2020 року.

КОГО СТОСУЮТЬСЯ НОВІ ВИМОГИ ДО РОЗКРИТТЯ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ?

Новим Законом України про запобігання та протидію легалізації доходів визначено, що кінцевий бенефіціарний власник – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

З даного визначення постає два питання: що таке вирішальний вплив(контроль) та хто являється клієнтом?

Клієнт – будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу; користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу; є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 18 нового Закону України про запобігання та протидію легалізації доходів виконує функції державного регулювання і нагляду); є гравцем у лотерею або азартну гру (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті “з” пункту 7 частини другої статті 6 нового Закону України про запобігання та протидію легалізації доходів);

Для визначення поняття вирішального впливу варто зазначити, що воно поділяється на два види, а саме: прямий та непрямий вирішальні впливи.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права

Кінцевим бенефіціарним власником є:

 • для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 • для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 • для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

ЯКОМУ КОНТРОЛЮЮЧОМУ ОРГАНУ ТА В ЯКОМУ ОБСЯЗІ ПОДАВАТИ ІНОФОРМАЦІЮ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА?

Щодо створення юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу або інших реєстраційних дій новим Законом України про запобігання та протидію легалізації доходів внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»(далі – Закон України про реєстрацію).

Зокрема, серед стандартних пакетів документів, які подаються відповідно до Закону України про реєстрацію з 28 квітня 2020 року державні реєстратори вимагатимуть:

 • структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
  Структура власності – це документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.
  Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України;
 • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
 • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом України про запобігання та протидію легалізації доходів, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України про запобігання та протидію легалізації доходів, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій):

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • країна громадянства;
 • серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
 • місце проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.

Встановлено обов’язок для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подавати такі документи:

 • заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента”;

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повинна повторно направити відкориговані відомості в порядку, передбаченому Законом України про запобігання та протидію легалізації доходів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ТА СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ.

Законом України про запобігання та протидію легалізації доходів частину шосту статті 166-11 доповнено: неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі (17 000 грн.) до трьох тисяч (51 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проаналізувавши Закон України про запобігання та протидію легалізації доходів в частині розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, можемо зробити висновок, що з’являються нові обов’язки, зокрема для суб’єктів господарювання. Водночас, визначено ряд термінів та конкретизовано процеси здійснення діяльності підприємців, що має спростити процедуру розкриття інформації, хоча наскільки результативними та ефективними будуть дані законодавчі зміни дізнаємось із практики їх застосування.


Консультація юриста

Виберіть зручний час і ми вам передзвонимо

Замовити дзвінок
Практичні юридичні поради для бізнесу
Потрібна консультація юриста?
Залиште свої контакти і наш фахівець обов'язково зв'яжеться з Вами!
Натискаючи на кнопку ви погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних